Op maat gemaakt
Laagste prijs
Gratis kleurstalen
Geen bezorgkosten
3 jaar garantie

Garantie
Rolgordijnen.EU behoort tot Hewo Raamdecoratie, fabrikant en ontwerper van diverse soorten raambekleding
Hewo staat voor comfort, hoog service niveau en hoge kwaliteit.
Op werkdagen is onze service afdeling bereikbaar op telefoonnummer
0495-541011 van: 9:00 - 17.00 uur
Maar ook via email op: contact@hewo.nl

Heeft u een klacht vertel het ons altijd!
Als u tevreden over ons bent, vertel het
een ander of stuur ons een review!
Een goede service verlenen staat bij ons hoog in het vaandel. Het leveren van een hoogwaardig product en een tevreden klant is onze doelstelling.Garantie
Een goede garantie vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn wij aangesloten bij CBW-Mitex en Thuiswinkel.org. Wij bieden u naast de wettelijke garantie u drie jaar garantie op het materiaal en raamdecoratie systeem. Wij zijn ervan overtuigd een hoogwaardige producten te leveren waarvan u jarenlang plezier zult hebben.
Wat is wettelijke garantie?
DEEL 1:

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik
voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen
niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging,
ontbinding en/of prijsvermindering.
De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet
aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch
anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met
inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de
ondernemer;
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip
van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te
herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland
beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven
wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
De verplichting van de ondernemer met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn
eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd
in artikel 17 lid 1.
De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van
bovengenoemd systeem.
Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer,
geldt deze garantie ook voor de afnemer.
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt
verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit
technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik,
Evenals het slecht verpakt retour sturen met beschadiging tot gevolg,
kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

DEEL 2:

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen,
is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de
ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe
inwerking van warmtebronnen zoals , c.v.-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een
te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten

Een product moet die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Kortom: doen wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen. Blijkt een product niet aan deze verwachtingen te voldoen - met andere woorden: vertoont het een mankement - dan dien je dit in beginsel kosteloos te herstellen, of als dat niet mogelijk is, een vervangend, vergelijkbaar product te leveren. Als dat niet mogelijk is moet je de overeenkomst ontbinden.
Als het product al langere tijd zonder problemen is gebruikt dan hoef je niet het gehele aankoopbedrag te vergoeden. Bij reparatie geldt dat je kosten mag berekenen als na een langere tijd van gebruik de levensduur van het product door de reparatie verlengd wordt. Deze wettelijke regels gelden altijd en staan los van een andere gegeven garantie, zoals fabrieksgarantie. Deze wettelijke garantie mag je ook niet beperken.
Als het product niet normaal gebruikt is of als er sprake is van normale slijtage dan geldt bovenstaande niet.
Mocht er na de garantieperiode toch iets defect raken, dan staan wij graag voor u klaar. We zullen altijd met uw belang voorop ons uiterste best doen om tot een passende oplossing te komen.